Algemene voorwaarden

10 mei 2011

Emax Domina, Flottielje 3, 1423 AL Uithoorn,

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan door Emax Domina, statutair gevestigd te Uithoorn, Flottielje 3 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50527770.

1.2 Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met Emax Domina een koopovereenkomst wenst aan te gaan en in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd. Er worden 2 soorten kopers onderscheiden:

* consumenten: particulieren die de verkoopprijs betalen,

* winkeliers: bij de Kamer van Koophandel geregistreerde bedrijven die een bestelling plaatsen van minimaal 200 euro, de inkoopsprijs betalen en de spullen verder verkopen via hun winkel danwel webshop.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in deze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

1.5 Emax Domina heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeen-komsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

 

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de koper en Emax Domina komt tot stand op het volgende moment: * voor een consument: als hij/zij een bestelling heeft geplaatst via de webshop en heeft betaald via het daaraan gekoppelde betaalsysteem, * voor een winkelier: als hij/zij een bestelling heeft geplaatst via het e-mailen van een volledig ingevuld bestelformulier naar Emax Domina en van Emax Domina een bevestiging per e-mail heeft ontvangen.

2.2 De koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Emax Domina alvorens een overeenkomst aan te gaan.

2.3 Binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling kan de koper zonder kosten de bestelling annuleren via e-mail, tenzij Emax Domina al de bestelling naar de koper heeft verzonden.

 

Artikel 3: Levering en betaling

3.1 Op alle producten van Emax Domina rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.

3.2 De bestelling wordt zo spoedig mogelijk verzonden. Producten die op voorraad zijn worden in ieder geval binnen 2 weken geleverd. Indien een levertijd binnen 2 weken niet haalbaar is, stelt Emax Domina de koper daarvan tijdig op de hoogte en geeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Betaalde bedragen dienen uiterlijk 14 dagen na ontbinding terug gestort te worden.

3.3 Voor nieuwe kopers geldt dat betaling vooraf dient te geschieden, derhalve vindt levering pas plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient bijgeschreven te zijn binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling. Indien binnen deze periode door Emax Domina geen betaling is ontvangen vervalt de bestelling.

3.4 Voor vaste kopers, d.w.z. kopers aan wie reeds eerder door Emax Domina is geleverd, geldt dat betaling ná levering kan geschieden. Het verschuldigde bedrag dient bijgeschreven te zijn binnen 7 dagen na aflevering van de goederen.

3.5 Alle bedragen zijn exclusief BTW, 19%.

3.6 De levering van de bestelde producten vindt plaats naar het door de koper opgegeven bezorgadres. De kosten voor verzending worden in rekening gebracht bij de koper. Hiervoor gelden de standaard tarieven van TNT-post danwel DHL (welke in de betreffende situatie het goedkoopste is). Op afspraak kan de bestelling ook worden afgehaald.

3.7 Emax Domina verpakt alle producten zorgvuldig voor verzending en is derhalve niet aan¬sprakelijk voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending.

3.8 Emax Domina houdt de website zo actueel mogelijk. Het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval neemt Emax Domina zo spoedig mogelijk contact op.

3.9 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.10 Emax Domina behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.

3.11 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst en/of prijswijzingen voorbehouden.

3.12 Emax Domina kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een klant weigeren.

 

Artikel 4: Overmacht

4.1 Indien Emax Domina als gevolg van onmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van overmachttoestand.

4.2 Indien de overmachttoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk d.m.v. een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade) vergoeding. Emax Domina is, indien van toepassing, verplicht om het reeds betaalde bedrag aan de koper terug te storten.

4.3 Emax Domina en koper dienen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte te stellen.

 

Artikel 5: Persoonsgegevens

5.1 Emax Domina behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en verstrekt deze gegevens niet aan derden.

 

Artikel 6: Retourneren en ruilen

6.1 Mocht het geleverde product niet aan de wensen van koper voldoen, dan kan koper het retourneren binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

* Vooraf gemeld per e-mail.

* De goederen zijn binnen 10 dagen door Emax Domina retourontvangen (gerekend vanaf afleverdatum).

* De goederen zijn in originele staat d.w.z.:

- niet gedragen

- niet gewassen

- met aangehechte kaartjes

- artikel is onveranderd. Een gebrek/fout is niet geprobeerd te herstellen.

- artikel is zorgvuldig behandeld.

- gebruiksaanwijzing en instructie zijn correct opgevolgd.

* De goederen zijn correct verpakt.

* De retourzendingen is voldoende gefrankeerd.

6.2 Mocht aan bovenstaande retour-voorwaarden zijn voldaan dan stort Emax Domina binnen 14 dagen het aankoopbedrag terug op rekening van de koper.

6.3 De verzendkosten voor de retourzending komen voor rekening van de koper.

6.4 Retourzending is geheel voor risico van de koper. Emax Domina kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van post.

 

Artikel 7: Klachten

7.1 Vragen of klachten met betrekking tot diensten en/of producten van Emax Domina kunnen per e-mail ver-stuurd worden naar of telefonisch worden doorgegeven tijdens kantooruren. De contactgegevens staan vermeld op de website danwel op de factuur. Emax Domina zal hierop een schriftelijke reactie geven binnen 3 werkdagen.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Emax Domina kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten.

8.2 Emax Domina kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van de internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit de website www.emaxdomina.nl.

 

Artikel 9: Recht

9.1 Op de verhoudingen tussen Emax Domina en de koper is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 10: Geschillenbeslechting

10.1 Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Emax Domina en koper en door Emax Domina verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. Alle rechten voorbehouden.